SPLOŠNI POGOJI UPORABE PREMIJSKIH TELEFONSKIH ŠTEVILK 090 DRUŽBE SEKORTEL VAS D.O.O.

Družba Sekortel VAS d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja predmetne storitve, sprejema naslednje splošne pogoje uporabe premijskih številk 090 družbe Sekortel VAS d.o.o.:

1.     SPLOŠNE DOLOČBE

1.1.       S temi Pogoji uporabe premijskih telefonskih številk 090 (v nadaljevanju: splošni pogoji Sekortel VASa) se urejajo pravice, obveznosti in pogoji za sklenitev pogodbenega razmerja o medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju in izvedbi podajanja vsebin klicateljem (uporabnikom storitve) preko premijske telefonske številke iz skupine 090 med Sekortel VASom in ponudnikom vsebin za klicatelje (uporabnikom oz. ponudnikom).

1.2.       Poleg teh splošnih pogojev Sekortel VASa se za način in pogoje za opravljanje storitev z dodano vrednostjo smiselno uporabljajo tudi določbe ZEKom, kakor tudi drugi predpisi, ki sicer veljajo za opravljanje in zaračunavanje takšnih in z njimi povezanih storitev ter drugi splošni akti Sekortel VASa.

1.3.       V teh splošnih pogojih Sekortel VASa uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: Sekortel VAS ima sklenjeno naročniško razmerje za opravljanje storitev A1 090 z A1 d.d. (operater) , pri čemer ima Sekortel VAS pravico, da te številke da v odplačno uporabo podjetjem, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje za uporabo premijskih telefonskih številk 090. Sekortel VAS ne nastopa v vlogi operaterja, marveč zgolj daje v uporabo premijske številke, katerih naročnik je pri operaterju in v povezavi s tem zagotavlja uporabniku pogodbeno dogovorjene storitve. Uporabnik oz. ponudnik je oseba, ki ima s Sekortel VASom sklenjeno pogodbo o uporabi premijske telefonske številke 090 in s tem povezanih storitev. Klicatelj je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik storitev ponudnika, katere ta zagotavlja preko premijske številke iz skupine 090. Ponudnik v celoti in samostojno odgovarja za izvedbo storitev. Storitev ponudnika (storitev) je po teh splošnih pogojih Sekortel VASa premijsko tarifirana storitev z dodano vrednostjo, ki jo ponudnik izvaja preko premijskih telefonskih številk 090, katere uporablja na podlagi pogodbe s Sekortel VASom. Premijske (telefonske) številke so številke iz številskih blokov, ki so bile dodeljene operaterju ali drugim operaterjem za izvajanje premijsko tarifiranih storitev in za katere je Sekortel VAS sklenil ustrezno naročniško pogodbo. Ponorna točka je ena ali več številk telefonskih priključkov ali SIM kartic, ki so v omrežju kateregakoli operaterja in za katere ima Sekortel VAS ali ponudnik sklenjeno naročniško razmerje in na katere se usmerja telefonski promet iz številke 090 (podlaga za številko 090). Tarifa je cena klica na premijsko številko 090, ki jo plača klicatelj in jo ponudnik ob sklepanju pogodbe za uporabo premijske številke dogovori s Sekortekom. Storitev v živo je storitev, kjer bo ponudnik klicatelju na premijski številki zagotovil javljanje osebe v živo. Storitev preko odzivnika je storitev, kjer ponudnik klicatelju na premijski številki zagotovi poslušanje vnaprej posnetih vsebin. Pogodba je pogodba o uporabi premijske telefonske storitve 090 in povezanih storitev.

2.      POGOJI ZA PRIDOBITEV IN UPORABO PREMIJSKE ŠTEVILKE, POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

2.1.       Uporabnik premijske številke je lahko samo pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano ustrezno dejavnost. Uporabnik dejavnost na premijskih telefonskih številkah 090 lahko opravlja le v skladu s svojo registrirano oz. priglašeno dejavnostjo in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja, pravice in koncesije za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno glede na veljavne predpise.

2.2.       Uporabnik postopek za pridobitev premijske številke sproži s posredovanjem ustrezne vloge za sklenitev pogodbe Sekortel VASu.       

2.3.       Uporabnik jamči za pravilnost in popolnost podatkov iz vloge za sklenitev pogodbe in se zaveda, da lahko Sekortel VAS v primeru, če ugotovi, da mu je uporabnik vedoma posredoval neresnične ali nepopolne podatke, takoj odstopi od pogodbe in od uporabnika zahteva povračilo vse morebitne škode oz. nastalih stroškov

2.4.       Sekortel VAS po prejemu vloge za sklenitev pogodbe, z uporabnikom ni dolžan skleniti pogodbe, pri čemer uporabniku ni dolžan utemeljiti razlogov za zavrnitev sklenitve pogodbe, uporabnik pa iz tega naslova zoper SEKORTEL VAS tudi ne more pridobiti kakršnihkoli zahtevkov.

2.5.       Premijska številka se priključi na ponorno točko Sekortel VASa, za katero ima Sekortel VAS sklenjeno naročniško pogodbo z operaterjem.

2.6.       Ceno tarife za klice na premijsko številko na podlagi tarifnih razredov operaterja izbere uporabnik v okviru možnosti, ki jih ima Sekortel VAS na podlagi pogodbe z operaterjem, Sekortel VAS pa bo v skladu s tem sklenil ustrezen dogovor z operaterjem.

2.7.       Uporabnik in Sekortel VAS se lahko s pogodbo dogovorita tudi, da bo Sekortel VAS uporabniku za čas trajanja pogodbe dal v odplačno uporabo eno ali več SIM kartic mobilnega operaterja.  

2.8.       Pogodba se sklene za nedoločen čas, pri čemer se sklepa za eno ali več premijskih številk ter za poljuben obseg s tem povezenih storitev Sekortel VASa.

3.  VKLOP STORITVE, SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN OMEJITVE, SPREMEMBA PREMIJSKE ŠTEVILKE

3.1.       Sekortel VAS bo ponudniku predvidoma vzpostavil premijsko številko v roku treh (3) delovnih dni od dne podpisa te pogodbe oz. takoj, ko bodo tehnične možnosti omogočale priključitev premijske številke. Če Sekortel VAS v času sklenitve pogodbe ne razpolaga s prosto premijsko številko, bo ponudniku premijsko številko praviloma vzpostavil v roku 15 (petnajst) dni od dne podpisa te pogodbe oz. takoj ko bodo tehnične možnosti omogočale priključitev premijske številke. Sekortel VAS o morebitni zamudi obvesti ponudnika, pri čemer se ponudnik vnaprej odpoveduje vsakršnim zahtevkom do Sekortel VASa in operaterja za primer takšne zamude. Vzpostavitev premijske številke v roku iz tega odstavka ni bistvena sestavina pogodbe.

3.2.       Morebitna naknadna sprememba načina zaračunavanja, cene storitve ali vsebinskega sklopa lahko povzroči spremembo telefonske številke 090, kar se ponudniku zaračuna po vsakokratno veljavnem ceniku Sekortel VASa.

3.3.       Priključki oz. ponorne točke Sekortel VASa se praviloma uporabljajo izključno za izvajanje ponudnikove storitve t.j. za prejemanje klicev na premijsko številko 090. Sekortel VAS na ponornih točkah za opravljanje storitev ponudnika praviloma ne omogoča: (i) izpisa identifikacije kličočega, (ii) ugotavljanja zlonamernih klicev (lovec), (iii) odhodnih klicev iz priključka, saj takšnih storitev ne omogoča niti sam operater. Izpis identifikacije klicatelja na odzivnikih za opravljanje storitev ponudnika je odvisen od tehničnih možnosti in komercialnih pogojev izbranega odzivnika.

3.4.       V primeru premijske številke 090, za katero se zaračunava tarifa na klic, si Sekortel VAS pridržuje pravico, da pogodbeno omeji dolžino trajanja posameznega klica na maksimalno 1 minuto oz. po dogovoru ponudnika s Sekortel VASom.

3.5.       Sekortel VAS na podlagi ponudnikove pisne zahteve oz. sklenjene pogodbe omogoča možnost preusmeritve klicev na premijski številki 090 na drugo telefonsko številko in sicer če je to v skladu s ponudbo Sekortel VASa in njegovimi tehničnimi možnostmi.

3.6.       Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru preusmeritve klica 090 na drugo telefonsko številko zagotovil na tej telefonski številki možnost prikaza 090 preusmerjenega klica, s katero bo lahko ugotovil ali je klic komercialen ali zaseben.

3.7.       Sekortel VAS lahko od ponudnika zahteva, da v primeru, da ta (in tudi ne Sekortel VAS) ni naročnik telefonskega priključka, ki bo služil kot telefonska številka za preusmerjene klice na 090, priloži dovoljenje naročnika navedenega priključka ali drugo listino iz katere izhaja, da sme uporabljati priključek za ta namen. V primeru prenehanja dovoljenja naročnika telefonskega priključka, ki služi kot telefonska številka za preusmerjene klice na 090, se možnost preusmeritve na to številko ukine.

3.8.       Sekortel VAS si pridržuje pravico do spremembe premijske številke, če to narekujejo tehnični ali drugi pogoji ali predpisi ali če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov ali če pride do spremembe oštevilčenja ali če operater brez krivde Sekortel VASa spremeni premijske številke, ki so predmet naročniških pogodb med operaterjem in Sekortel VASom.

3.9.       O spremembi premijske številke Sekortel VAS obvesti ponudnika najkasneje v roku 15 dni pred nameravano spremembo. Uporabnik se za ta primer vnaprej odpoveduje kakršnimkoli ugovorom ali odškodninskim zahtevkom.

3.10.       V primeru, če uporabnik ne želi spremenjene premijske številke, lahko pogodbo odpove brez odpovednega roka in brez dodatnih stroškov. Odpoved mora podati s priporočeno pošto, pri čemer je odpoved podana z dnem, ko jo prejme Sekortel VAS.

3.11.       Pogodbeno razmerje je mogoče prenesti na tretjo osebo samo s predhodnim pisnim soglasjem Sekortel VASa.

3.12.       Ponudnik je seznanjen s tem, da lahko operaterji v skladu s svojimi splošnimi pogoji in morebitnimi posebnimi pogoji storitev, nekaterim klicateljem začasno ali stalno omejijo dostop in uporabo storitev na premijskih številkah.

3.13.       Ponudnik je seznanjen s tem, da imajo klicatelji od svojega operaterja, v skladu z njegovimi pogoji pravico zahtevati, da se jim, začasno ali stalno omeji dostop in uporabo storitev na premijskih številkah.

3.14.       Izključenih premijskih telefonskih številk ni mogoče dodeliti novemu ponudniku ali opraviti ponovno priključitev pred pretekom treh (3) mesecev od izključitve, razen v primeru, da se predhodni ponudnik s tem pisno strinja.

3.15.       Sekortel VAS si pridržuje pravico, da premijskih telefonskih številk, kjer prejšnji ponudnik ni poravnal vseh obveznosti do Sekortel VASa, ne dodeli novim ponudnikom ne glede na morebitno strinjanje prejšnjega ponudnika.

3.16.       Priključitve premijskih telefonskih številk ponudnikom, katerim je prenehala veljavnost pogodbe zaradi kršitev na strani ponudnika, praviloma ni možno opraviti pred pretekom šestih (6) mesecev od prekinitve pogodbe.

3.17.       Ponudnik se vnaprej strinja in soglaša s tem, da sme Sekortel VAS na svojih spletnih straneh na podlagi sklenjene pogodbe objavljati osnovne podatke o ponudnikovi premijski telefonski številki in sicer: naziv ponudnika, premijsko telefonsko številko, tarifo in vsebino, ki jo opravlja preko premijske številke.

4.     OBVEZNOSTI PONUDNIKA

4.1.       Sekortel VAS nima nikakršnih obveznosti glede terminalske ali druge tehnične opreme, preko katere ponudnik sprejema klice na premijske telefonske številke.

4.2.       Terminalska in druga tehnična oprema ponudnika mora ustrezati tehničnim zahtevam, kot jih določa veljavna zakonodaja ter zahtevam, ki so določeni v splošnih pogojih operaterja.

4.3.       Ponudnik se obvezuje, da bo: (i) redno plačeval račune za uporabo premijske telefonske številke, kot tudi za vse ostale storitve Sekortel VASa po pogodbi in za druge pogodbene obveznosti ter, da bo (ii) v času trajanja pogodbe nemudoma pisno sporočal vse spremembe v podatkih, ki se nanašajo na pogodbeno razmerje na kontaktni naslov Sekortel VASa, ki je določen v pogodbi.

4.4.       Ponudnik oglašuje svoje storitve sam, v svojem imenu in za svoj račun ter v celoti odgovarja za vsebino in način oglaševanja.

4.5.       Oglaševanje ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, zavajajoče, napačno in varljivo ter v nasprotju z načeli morale in etike. Oglaševanje mora biti izvajano v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice.

4.6.       V oglaševanju mora ponudnik jasno, nedvoumno in pregledno predstaviti svoje storitve, z navedbo firme oziroma imena ponudnika ter ob premijski številki ceno na minuto zveze ali na klic, ki velja za klicatelje Iz omrežja operaterja, in da ceno na minuto zveze ali na klic iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.

4.7.       Besedilo o ceni storitve mora biti jasno vidno, ne prikrito ter ustrezne velikosti in barve, da ga lahko prebere vsak klicatelj.

4.8.       V primeru kršitev načina izvajanja oglaševanja lahko Sekortel VAS ponudniku po predhodnem opozorilu odpove pogodbo brez odpovednega roka in brez vsake odgovornosti za ponudnikovo škodo.

4.9.       V primeru, da ponudnik uporablja premijske telefonske številke na način, s katerim pri ponujanju ali izvedbi storitve, pridobi in obdeluje, klicno številko kllcatelja, bo ponudnik s tem in z namenom obdelave in časom hranjenja podatkov klicatelja seznanil v svojih pogojih uporabe storitve. Ponudnik bo podatke uporabljal izključno za izvedbo storitve. Ponudnik za hrambo in varovanje teh podatkov prevzame vso odgovornost.

4.10.       V primeru uporabe premijske telefonske številke v kontaktni oddaji, mora ponudnik klicatelje pred prlčetkom klicanja na premijsko številko kakor tudi med kontaktno oddajo, jasno in nedvoumno seznaniti s pogoji In pravili sodelovanja ter da bo njihov klic zaračunan skladno s tarifo, ki se zaračunava na tej premijski telefonski številki.

4.11.       Ponudnik je v celoti sam odgovoren za vsebino, točnost, kakovost in način podajanja storitve klicateljem ter za vse morebitne reklamacije, vezane na storitve in njihovo vsebino, ki jo opravlja preko premijske telefonske številke.

4.12.       Ponudnik prevzame celotno odgovornost glede vsebine svoje storitve, prav tako pa tudi vse obveznosti, ki bi lahko iz tega sledile, in hkrati Sekortel VASu zagotavlja, da bo vse storitve izvedel v skladu z veljavnimi predpisi in veljavnimi načeli.

4.13.       Sekortel VAS ni odgovoren za storitve, ki jih ponudnik ponuja klicateljem.

4.14.       Ponudnik je nadalje v celoti odgovoren, da za vse posredovane vsebine razpolaga z avtorskimi pravicami za razširjanje predmetnih storitev ter, da ne bo posredoval, distribuiral ali kopiral avtorsko zaščitenih materialov, znamk ali drugih zaščitenih podatkov, ne da bi prej pridobil pisno soglasje imetnikov teh pravic.

4.15.       Ponudnik se zavezuje, da bo na dodeljeni premijski telefonski številki 090 izvajal izključno storitev, ki je opredeljena s pogodbo.

4.16.       Če Sekortel VAS meni, da vsebina ali način izvajanja storitve ni v skladu s sklenjeno pogodbo in s temi splošnimi pogoji, lahko pozove ponudnika h prenehanju spornega načina izvajanja storitve oz. k takojšnjem prenehanju izvajanja spornih vsebin. Če ponudnik zatem ne preneha izvajati spornih vsebin, ima Sekortel VAS pravico do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka.

4.17.       Ponudnik se tudi zavezuje, da klicateljem ne bo posredoval nobenih kievetanj, netočnosti, obscenosti, bogokletnih, napadalnih, moralno spornih, grozilnih, vznemirjajočih, rasističnih ali drugih nelegalnih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali ogrožajo pravice tretjih oseb (vključno z intelektualno lastnino, pravico do zasebnosti in javne objave).

4.18.       Ponudnik se zavezuje, da bo svoje storitve preko premijskih številk izvajal pošteno in transparentno, ter da pri poslovanju ne bo zavajal kllcateljev.

4.19.       Ponudnik se zavezuje, da premijskih telefonskih številk Sekortel VASa ne bo uporabljal za posredno komercialno prodajo kakršnihkoli vsebin ali storitev, ki se ne opravijo preko klica na premijsko telefonsko številko ponudnika ali ki niso pogodbeno opredeljene, ali za posredno komercialno prodajo blaga.

4.20.       Ponudnik je dolžan v prvih dvajsetih (20) sekundah vzpostavljene zveze obvestiti kllcatelja v slovenskem jeziku o svojem imenu oziroma firmi, vrsti storitve, ki jo opravlja na premijski telefonski številki ter ceni na minuto zveze ali na klic, ki velja za klicatelje iz omrežja operaterja, in da ceno na minuto zveze ali na klic iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.

4.21.       Ponudnik je dolžan omejiti dolžino trajanja posameznega klica na premijsko telefonsko številko na trideset (30) minut in na to opozoriti kllcatelja. Ponudnik je dolžan zagotoviti, da je klic po tridesetih (30) minutah prekinjen. V primeru, če Sekortel VAS ugotovi, da ponudnik omogoča posamezne klice daljše od trideset (30) minut, ima Sekortel VAS pravico, da časa trajanja klicev nad trideset (30) minut ne upošteva pri obračunu.

4.22.       V primeru, če ponudnik prek premijskih telefonskih številk izvaja storitve za odrasle, izrecno jamči da: (i) ponujanje navedenih vsebin preko premijskih telefonskih številk 090 ni v nasprotju z veljavnimi predpisi, (ii) na dodeljeni premijski telefonski številki 090 ne bo izvajal pornografskih vsebin, (iii) bo vsakega klicatelja, preden bo temu omogočen dostop do navedenih vsebin, obvezno vedno opozoril, da te vsebine niso primerne za osebe mlajše od 18 let, (iv) da bo, v primeru, če Sekortel VAS zahteva umik oziroma prenehanje ponujanja določenih vsebin, te takoj in brez ugovora ter brez morebitnih odškodninskih zahtevkov prenehal izvajati.

5.     OBRAČUN STORITEV IN NJIHOVE CENE

5.1.       Cene za storitve Sekortel VASa po pogodbi, so prvenstveno določene s pogodbo.

5.2.       Sekortel VAS prične obračunavati promet (pogovornino) z dnem priključitve posamične premijske številke. Promet (pogovornina) na premijski številki se obračunava bodisi na minuto (v sekundnih intervalih), bodisi na klic (na vzpostavljeno povezavo), odvisno kategorije, ki jo je za premijsko številko izbral uporabnik.

5.3.       Mesečna najemnina se obračunava od datuma priključitve posamezne premijske številke.

5.4.       Vsa plačila, z izjemo priključnine, se zaračunajo mesečno, po koncu koledarskega meseca, v katerem so nastali. Enkratni stroški se zaračunajo z računom za mesec, v katerem so nastali. Uporabnik je dolžan svoje obveznosti poravnati v roku 30 dni od dne izstavitve računa oz. v roku, ki je naveden na posameznem računu.

5.5.       Sekortel VAS uporabnika, ki ni plačal računa v roku iz prejšnjega odstavka, pisno opozori na zamudo ter na posledice zamude in ga opomni, da račun plača. Stroške opomina se zaračuna v pavšalnem znesku 10,00 EUR oz. v višini dejansko nastalih stroškov, če so ti višji od zneska 10,00 EUR.

5.6.       V primeru zamude s plačilom Sekortel VAS uporabniku obračunal zakonite zamudne obresti.

5.7.       Če uporabnik v petnajstih (15) dneh po zaključku obračunskega obdobja ne prejme računa, jo o tem dolžan obvestiti Sekortel VAS, V kolikor tega ne stori, se šteje, da je račun prejel 15. dan po koncu obračunskega obdobja.

5.8.       Sekortel Vas do petnajstega (15) dne v mesecu oz. prvega (1) delovnega dne po petnajstem (15) dnevu v mesecu, na podlagi podatkov iz svojega obračunskega sistema posreduje uporabniku premijske številke poročilo - obračun prometa na posamezni premijski številki za pretekli mesec. Uporabnik na podlagi prejetih podatkov o opravljenih storitvah na premijski številki, v desetih (10) dneh Sekortelu Vas izstavi račun. Sekortel Vas v 30 (tridesetih) dneh po prejemu računa – ob predpostavki, da je bil račun pravilno izstavljen in da je njegova višina nesporna - poravna račun uporabnika.

5.9.       Uporabnik na podlagi prejetih podatkov o opravljenih storitvah na premijski številki, v desetih (10) dneh Sekortel VASu izstavi račun. Sekortel VAS v 30 (tridesetih) dneh po prejemu računa – ob predpostavki, da je bil račun pravilno izstavljen in da je njegova višina nesporna - poravna račun uporabnika.

5.10.       Če uporabnik meni, da obračun prometa ni pravilen, mora Sekortel VASu poslati pisen in utemeljen ugovor zoper obračun ter zahtevati preveritev pravilnosti obračuna. Sekortel VAS mora na ugovor uporabnika odgovoriti v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema. Če Sekortel VAS v danem roku na ugovor ne odgovori, se šteje, da se z njim ne strinja. V primeru, če se Sekortel VAS z ugovorom ne strinja in če uporabnik vztraja pri svojem ugovoru, lahko zahteva, da pravilnost obračuna preveri pooblaščeni revizor.

5.11.       Pooblaščenega revizorja stranki določita soglasno. Če se stranki glede postavitve revizorja v roku sedmih (7) delovnih dni od postavitve takšne zahteve ne strinjata, lahko vsaka postavi svojega pooblaščenega revizorja. Sekortel VAS mora pooblaščenemu revizorju najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh od prejema njegove zahteve omogočiti vpogled v računovodske in druge listine, ki so neposredno povezane z izvajanjem te pogodbe, kot tudi v druge listine, ki so potrebne za preverbo obračuna. Obračun se šteje za pravilnega če njegovo odstopanje od dejanskega stanja ne presega vec kot 1,5% ustvarjenega prometa. Stroške pooblaščenega revizorja (oz. obeh pooblaščenih revizorjev) nosi pogodbena stranka, katere zahtevek/ugovor je bil neupravičen. V primeru, če sta bila postavljena dva revizorja in če ta revizorja nista podala enotnega mnenja glede pravilnosti obračuna, se za presojo pravilnosti obračuna uporabi povprečena ocena oz. izračun obeh revizorjev.

6.     NADZOR DELOVANJA

6.1.       Sekortel VAS ni odškodninsko odgovoren za morebitne izpade operaterjevega omrežja ali izpade omrežja mobilnega operaterja, katerega SIM kartico uporablja ponudnik, ki so posledica rednih ali izrednih nadgradenj in vzdrževanj, oziroma za izpade zaradi višje sile, kot tudi ne za druge motnje v delovanju omrežja, za katere posamičen operater ne odgovarja.

6.2.       Prav tako Sekortel VAS ne odgovarja za napake v delovanju, do katerih pride zaradi morebitnih samostojnih in neusklajenih tehničnih posegov s strani uporabnika kot tudi ne za napake, ki nastanejo kot posledica nedelovanja opreme, ki jo uporablja uporabnik.

6.3.       V primeru, da uporabnik za sprejem klicev na odzivnike preko premijske številke uporabi, tehnološke platforme Sekortel VASa, slednji ponudniku ne jamči za neprekinjeno delovanje le teh in v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni prihodek oz. dobiček, ki bi jo oz. bi ga na ta način utrpel ponudnik.

6.4.       Uporabnik se v zakonsko dopustnem obsegu tudi odpoveduje vsem reklamacijskim, odškodninskim in drugih zahtevkom do Sekortel VASa iz razloga nedelovanja omrežja in/ali premijske številke oz. zaradi motenj delovanja le-teh. Še posebej Sekortel VAS ne odgovarja v primeru, ko mu v zvezi z nastalo škodo ni mogoče očitati niti naklepa, niti hude malomarnosti. Odškodninska odgovornost Sekortel VASa je omejena na višino plačil, ki jih je od uporabnika prejel v zadnjih treh mesecih pogodbenega razmerja.

6.5.       Sekortel VAS ponudniku v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni prihodek oz. dobiček.

6.6.       Uporabnik se zaveda in je bil na to izrecno opozorjen, da so tehnične zmožnosti operaterjevega omrežja na mejnih vrednostih in da bo zato lahko prišlo do tehničnih motenj pri delovanju premijske številke.

7.     ZAČASNA IZKLJUČITEV PREMIJSKE ŠTEVILKE UPORABNIKA IN ODPOVED POGODBE

7.1.       Sekortel VAS oz. operater lahko uporabniku začasno izključi premijsko številko zlasti v naslednjih primerih:

-          če uporabnik premijske številke kljub predhodnemu pisnemu opozorilu, po preteku roka določenega v tem opozorilu, ne preneha s povzročanjem tehničnih ali drugih motenj,

-          če uporabnik kljub predhodnemu pisnemu opozorilu, ne prilagodi zmogljivosti telekomunikacijske opreme telekomunikacijskemu prometu,

-          če uporabnik tudi v roku, določenem v pisnem opozorilu - opominu, ne plača računa za uporabo premijske številke in s tem povezanih storitev ali ne izpolni drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti,

-          če uporabnik s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti druge naročnike operaterja ali uporabnike Sekortel VASa,

-          če uporabnik ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja napak ali drugih del, ki jih opravlja Sekortel VAS ali operater kot njegov pogodbeni partner in katera so potrebna za nemoteno delovanje telekomunikacijskega omrežja,

-          če uporabnik ogroža tehnično-tehnološko enotnost telekomunikacijskega omrežja operaterja,

-          če uporabnik ogroža medsebojno povezovanje telekomunikacijskih omrežij, opreme in storitev,

-          če krši svoje obveznosti v zvezi z uporabo SIM kartice in telefonske številke mobilnega operaterja,

-          če uporabnik ponuja ali izvaja svoje storitve na premijski številki v nasprotju s predpisi, ki urejajo ponujanje takšnih storitev.

7.2.       Sekortel VAS lahko odpove to pogodbo brez odpovednega roka in brez odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi zato nastala uporabniku predvsem v naslednjih primerih:

-          če uporabnik huje krši določila te pogodbe,

-          če uporabnik kljub predhodnemu pisnemu opozorilu v roku 30 dni od posredovanja opozorila, ne prilagodi zmogljivosti telekomunikacijske opreme telekomunikacijskemu prometu ali ne vloži zahteve za povečanje zmogljivosti telekomunikacijske opreme,

-          če uporabnik po začasni izključitvi ponovno s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti naročnike,

-          če uporabnik ponovno ne sodeluje ali ne omogoča meritev, odstranjevanja napak in drugih del, ki jih opravljajo pooblaščene osebe operaterja in so potrebna za nemoteno delovanje telekomunikacijskega omrežja,

-          če uporabnik tudi v 60 dneh po izstavitvi računa za najem in uporabo premijske številke in s tem  povezanih storitev, tega ne plača skupaj z vsemi pripadajočimi obveznostmi,

-          če se začasne izključitve iz prejšnjega odstavka ponovijo najmanj štirikrat v enem letu,

-          če uporabnik tudi v 30 dneh po posredovanju pisne zahteve Sekortel VASu pisno ne sporoči vseh sprememb v podatkih, ki se nanašajo na najemno razmerje za premijsko številko,

-          če je zaradi ravnanja uporabnika Sekortel VASu nastala kakršnakoli škoda oz. mu takšna škoda grozi ali če je zaradi ravnanja uporabnika prišlo do kršitve ali odpovedi pogodbe med operaterjem in Sekortel VASom,

-          če uporabnik ponuja ali izvaja svoje storitve na premijski številki v nasprotju s predpisi, ki urejajo ponujanje takšnih storitev,

-          če krši svoje obveznosti v zvezi z uporabo SIM kartice in telefonske številke mobilnega operaterja,

-          v drugih primerih, ki so doloceni v veljavni zakonodaji ali pogodbi.

7.3.       V primeru morebitnih zlorab, ugotovljenih na strani ponudnika, ima Sekortel VAS brez kakršnekoli odgovornosti za škodo, ki bi jo s tem utrpel ponudnik, pravico do takojšnje izključitve ponudnikove premijske telefonske številke.

7.4.       Ponudnik se zavezuje, da bo vse svoje storitve, ki jih bo izvajal preko premijskih telefonskih številk Sekortel VASa, izvajal v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in bo Sekortel VASu ne glede na ostala določila pogodbe v celoti povrnil kakršnokoli škodo, ki bi Sekortel VASu nastala iz tega naslova.

8.     REKLAMACIJE KLICATELJEV

8.1.       Ponudnik sam vodi vse reklamacijske postopke glede premijskih telefonskih številk s klicatelji.

8.2.       Sekortel VAS ne rešuje reklamacij klicateljev, ki se nanašajo na kvaliteto storitve ponudnika. Če klicatelj na Sekortel VAS naslovi ugovor v zvezi s storitvijo, bo Sekortel VAS tak ugovor v nadaljnje reševanje posredoval ponudniku, klicatelja pa obvestil, da je za reševanje tovrstnih ugovorov pristojen ponudnik. Sekortel VAS ne odgovarja za škodo, če ugovor iz tega odstavka ni posredovan ponudniku.

8.3.       Sekortel VAS bo reševal izključno ugovore klicateljev, ki se nanašajo na prekinjene glasovne zveze, ali primere, ko kiicatelj trdi, da posamezne premijske telefonske številke ni klical oziroma, ko trdi, da zveza ni bila vzpostavljena. Sekortel VAS bo takšne ugovore reševal sam, lahko pa za njihovo reševanje pooblasti tudi operaterja.

8.4.       Sekortel VAS bo pri reševanju ugovorov klicateljev ravnal skladno s svojim internim reklamacijskim postopkom.

8.5.       Če ponudnik ne bo izvajal reklamacijskih postopkov skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji, je to za Sekortel VAS lahko razlog za takojšnjo enostransko odpoved pogodbe brez odpovednega roka.

8.6.       Ponudnik bo za reševanje ugovorov zagotovil običajno, tj. nepremijsko telefonsko številko ali naslov elektronske pošle ali številko faksa ali poštni naslov, kjer bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

8.7.       V primeru storitev na premijskih telefonskih številkah. ki se uporabljajo v kontaktnih oddajah, bo ponudnik za reševanje ugovorov obvezno zagotovil nepremijsko telefonsko številko.

8.8.       Ponudnik bo o vsakem pozitivno rešenem ugovoru najkasneje do naslednjega delovnega dne pisno obvestil Sekortel VASovo reklamacijsko službo.

9.     PRIJAVA NAPAK SEKORTELU

9.1.       Uporabnik v primeru kakršnihkoli napak oz. nedelovanja premijske številke, zahteva odpravo napak pri Sekortel VASu. Sekortel VAS bo v primeru prijave napake, le-to bodisi odpravil sam, bodisi bo odpravo napake zaupal operaterju ali mobilnemu operaterju. Sekortel VAS bo v tem primeru pooblastil operaterja ali mobilnega operaterja za neposredno urejanje s tem povezanih zadev z uporabnikom, uporabnik pa se strinja s tem, da ga lahko operater in mobilni operater kontaktirata v zvezi z odpravo napak.

9.2.       Sekortel VAS si bo v skladu s svojimi zmožnostmi prizadeval izvesti priključitev premijske številke pod pogoji, na način, v rokih in v obsegu, kot jih določa ta pogodba ter zagotavljati neprekinjeno delovanje te številke. Sekortel VAS bo sam ali preko operaterja izvajal tudi redna vzdrževanja in kontrole kakovosti storitev v skladu z veljavnimi predpisi.

9.3.       Uporabnik mora vse morebitne napake in motnje pri uporabi premijske številke prijaviti na telefonsko številko 01 560 25 00 (prijava napak in motenj pri telefoniranju) pri čemer mora ob prijavi navesti, da se napaka ali motnja nanaša na delovanje premijske številke in posredovati podatke o svojem pogodbenem razmerju ter opisati sámo napako.

9.4.       Sekortel VAS zagotavlja, da bo v primeru prijave napak na brezplačno telefonsko številko iz prejšnjega odstavka:

-          pristopil k odpravi napake v roku ene (1) ure od prijave napake med rednim delovnim časom, v kolikor ne gre za okvare na/v terminalni opremi in ostali omrežni opremi,

-          odpravil napako v najkrajšem možnem času ter o odpravi napake obvestil uporabnika.

9.5.       Uporabnik je dolžan omogočiti Sekortel VASu, operaterju oz. drugemu pooblašenemu izvajalcu nemoten dostop do omrežne priključne točke / mobilnega priključka za potrebe odprave okvar in vzdrževanja, kot tudi zagotoviti nemoten vstop v prostore s telefonskimi priključki ob njihovem priključevanju in vzdrževanju, ter v prostore s komunikacijsko in terminalno opremo, ki se nahaja pri naročniku in je potrebna za izvajanje storitev po tej pogodbi.

9.6.       V čas odprave napak za premijske številke, katerih okvara je bila prijavljena na javno objavljeno brezplačno številko, se ne šteje čas, v katerem je Sekortel VASu ali njegovemu pooblaščenemu izvajalcu uporabnik onemogočal ali oteževal odpravo napak.

9.7.       V primeru napak na telefonskih priključkih, katerih ponudnik ni najel od Sekortel VASa, odprava napak ni v pristojnosti Sekortel VASa. Za odpravo teh napak se mora uporabnik obrniti neposredno na pristojnega operaterja.

10.  SPREMEMBE TEH POGOJEV

10.1.       Sekortel VAS si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev in se zavezuje, da bo o vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-leh pisno obvestil uporabnika.

10.2.       O spremembah pogojev, ki vplivajo na pravice in obveznosti uporabnikov, bodo uporabniki obveščeni najmanj petnajst (15) dni pred njihovo uveljavitvijo. Spremembe bodo objavljene na spletnih straneh Sekortel VASa. Ponudnik lahko v tem roku pogodbo pisno odpove brez odpovednega roka in brez sankcije, če meni da sprememba pogojev bistveno posega v pravice in obveznosti iz pogodbe.

11.  VAROVANJE POSLOVNIH IN DRUGIH SKRIVNOSTI

11.1.       Sekortel VAS in uporabnik sta zavezana, da vse tehnične, komercialne in druge podatke o pogodbenih obveznostih in pravicah varujeta kot poslovno skrivnost. Enako velja tudi za vse podatke, do katerih bi Sekortel VAS oziroma uporabnik prišla naključno, zaradi izvajanja določil pogodbe, kot tudi zaradi narave povezovanja omrežij in prenašanja podatkov preko omrežja. Uporabnik je še posebej dolžan kot zaupne varovati vse podatke o pogodbenem razmerju med Sekortel VASom in posamičnimi operaterji.

11.2.       Sekortel VAS in uporabnik se soglasno obvezujeta, da bosta z osebnimi podatki, ki jima bodo dostopni zaradi narave izvajanja določil te pogodbe ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da se bodo tovrstni podatki zbirali in uporabljali izključno za izvajanje obveznosti po tej pogodbi.

11.3.       Sekortel VAS in uporabnik odgovarjata za morebitno poslovno škodo, ki bi drugi strani nastala zaradi neupoštevanja obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti. Kršitev obveznosti iz tega člena šteje za hujšo kršitev pogodbe.

11.4.       Uporabnik se zavezuje, da bo pri izvajanju storitev, podatke o telefonskih številkah klicateljev uporabljal le v primeru, da jih nujno potrebuje za zagotavljanje svojih storitev. V tem primeru jih bo takoj, ko jih ne bo več potreboval za ta namen, izbrisal. Uporabnik se zavezuje, da teh podatkov ­ne bo nikdar uporabljal za kak drug namen ali kako drugo storitev, razen v primerih reševanja ugovorov klicateljev. Uporabnik se nadalje zavezuje, da telefonskih številk klicateljev ne bo uporabil za kontaktlranje le-teh.

11.5.       Če uporabnik krši določila tega člena, ima Sekortel VAS možnost, da takoj odpove pogodbo brez odpovednega roka in brez vsake odgovornosti za škodo ponudnika. Ponudnik pa je Sekortel VASu dolžan v celoti povrniti vso morebitno nastalo škodo iz tega naslova.

12.  KONČNE DOLOČBE

12.1.       V primeru razhajanj med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe, prevlada pogodba.

12.2.       Za spore v zvezi s pogodbo je pristojno sodišče v Ljubljani.

12.3.       Pogoji se objavijo na spletni strani Sekortel VAS-a.

 

Ljubljana, dne 01.10.2019             Sekortel VAS d.o.o.

Prijava korisnika

Prijavite se na svoj korisnički račun.
Zaboravili ste lozinku?

 

Niste korisnik? Registrirajte se.